نام دستگاه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

منبع استخراج خدمت

عنوان خدمت

ردیف

آزمایشگاه کنترل مواد غذایی

کنترل نمونه های مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی از نظر میکروبی

1

آزمایشگاه کنترل مواد غذایی

کنترل نمونه روغن

2

آزمایشگاه کنترل مواد غذایی

سنجش باقیمانده سموم در مواد غذایی

3

آزمایشگاه کنترل مواد غذایی

کنترل شیمیایی نمونه مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی

4