شرح وظایف بخش شیمی مواد غذایی


شرح وظایف بخش شیمی مواد غذایی:

1-دریافت نمونه های مواد غذایی از بخش تحویل نمونه

2-ثبت شماره نمونه مورد نظر در دفتر ثبت

3-انجام آزمایشات و آنالیز نمونه ها و مطابقت دادن نمونه های ارسالی با پروانه ساخت و استاندارد

4-آموزش مسئولین فنی کارخانجات استان

5-بازدید کارشناسان بخش شیمی از آزمایشگاه کارخانجات استان

6-تهیه روشهای آزمایشگاهی به منظور یکسان سازی روشها در سطح کشور

7-تهیه s.o.p لازم جهت هر چه بهتر انجام دادن آزمایشات

8-ثبت نتایج در دفتر مخصوص بخش شیمی

9-ارسال نتایج به دفتر سرپرستی


شرح وظایف بخش روغن:

1- دریافت نمونه های روغن حیوانی

2- انجام آزمایشات لازم برروی نمونه (اندیس رایشر و پراکساید و .....)

3- دریافت نمونه های مایعات مکشوفه از بخش تحویل نمونه

4- انجام آزمایش تعیین درصد الکل

5- اعلام نتایج به دفتر سرپرستی