شرح وظایف اداره نظارت بر دارو و مخدر

فعالیتهای واحد تدارک و توزیع دارو

1) نظارت بر توزیع دارو در داروخانه ها ، مراکز بهداشتی درمانی ، شبکه ها و بیمارستانها

2) تدارک و تامین داروهای بخش دولتی و خصوصی

3) برگزاری جلسات ستاد توزیع دارو

4) سیاست گذاری در جهت توزیع دارو به نحو مطلوب در سطح دارو خانه های استان

5) اطلاع رسانی داروهای کمیاب

فعالیتهای واحد امور داروخانه ها :

1) ثبت نام و امتیاز بندی افراد متقاضی در نوبت تاسیس داروخانه

2) امتیاز بندی و بررسی مدارک مربوطه

3) معرفی مسئول فنی و قائم مقام جهت داروخانه ها

4) بررسی وضعیت جمعیتی شهرها و روستاهای استان و ایجاد ظرفیت های جدید تاسیس داروخانه

5) معرفی داروخانه های جدید التاسیس به شرکتها و بیمه ها

6) انجام امور مربوط به تاسیس ، انتقال سرمایه و انتقال محل داروخانه ها ( طرح در کمیسیون قانونی ماده۲۰ (

7) تبدیل سرویس خدمات دهی داروخانه ها از نیمه وقت به روزانه و یا سایر موارد ( طرح در کمیسیون قانونی ماده۲۰)

8) صدور مجوز ابطال پروانه داروخانه ها ( بعد از طرح در کمیسیون قانونی ماده۲۰)

9) بررسی و تایید سنوات خدمتی متقاضیان تاسیس و غیره ( بعد از طرح در کمیسیون قانونی ماده (20

10) صدور پروانه های تاسیس ، مسئول فنی و تشخیص صلاحیت مسئول فنی ( بعد از طرح در کمیسیون قانونی ماده (20)

فعالیتهای واحد فنی – نظارت ( بازرسی - کارشناسی )

بازرسی:

1) بازرسی از داروخانه ها و واحدهای دارویی در کل استان

2) بازرسی از سایر مکانها در صورت لزوم با همکاری اداره اماکن و نیروی انتظامی و سایر مراجع ذیربط

3) بازرسی از بیمارستانها و درمانگاه ها در خصوص وضعیت دارویی و دارو رسانی

4) بررسی شکایات مردمی و تکمیل فرمهای مربوط به پیگیری

5) بازرسی از شرکتهای توزیع کننده و شرکتهای بالک و کارخانجات دارویی

کارشناسی:

1) کارشناس داروهای وارداتی در پست و گمرک

2) کارشناس و ظرفیت یابی محلهای جدید جهت تاسیس داروخانه با همکاری انجمن داروسازان

3) کارشناسی محلهای تاسیس داروخانه

4) بررسی فرمهای بازرسی و اقدام لازم روی آنها

5) بررسی پرونده های قاچاق و نامه های مقامات قضایی