شرح وظایف بخش سم شناسی:

بررسی کیفی نمونه ها از لحاظ وجود سموم دفع آفات نباتی شامل :
کلره ، فسفره ، پاراتیروئیدی