نام دستگاه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

 

ردیف عنوان خدمت ملاحظات
1 تاسیس داروخانه  فرم شماره۱. ۲ . ۳. ۴. ۵ .۶ .۷ .۸ . ۹
2 درخواست تاسیس داروخانه داخل بیمارستان

فرم شماره۱۱

3 درخواست تغییر محل داروخانه

فرم شماره۴. ۵ .۶ .۷ .۸

4 ابطال و تاسیس همزمان داروخانه در همان محل  فرم شماره۱۰
5

درخواست ابطال داروخانه

اداره امور دارو

6

راهنمایی در مورد داروهای کمیاب

اداره امور دارو

7

رسیدگی به شکایات

اداره امور دارو
8

 صدور پروانه مسئول فنی

فرم معرفی مسئول فنی
9

معرفی قائم مقام

 اداره امور دارو
10 تحویل داروی مخدر مراکز MMT

واحد داروهای مخدر

11 تحویل داروی مخدر بیماران صعب العلاج

واحد داروهای مخدر

12 تحویل داروی مخدر بیمارستان

واحد داروهای مخدر