مشخصات نشریه

درگاه سلامتی

دکتر وریا رحیمی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر امید عبدی

روابط عمومی معاونت غذا و دارو

1395/10/14

e-dargah

http://https://vc-food-drug.kums.ac.ir/

HAMEDZAKER12@YAHOO.COM

09185718547

گاهنامه علمی - خبری معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه