دریافت فرم زرد گزارش عوارض دارویی

لطفاً بعد از دریافت و پرینت فرم آنرا تکمیل کرده و به آدرس : کرمانشاه ، سرخه لیزه ،‌ بلوار پرستار ، روبروی دانشکده داروسازی ، ساختمان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارسال دارید.

راهنمای گزارش عوارض و اشتباهات دارویی مشاهده شده در بیمارستانها به مرکز ADR

دریافت فرم زرد گزارش عوارض دارویی