معرفی رییس اداره مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور

دکتر عطیه اسماعیل مانند

دکترای حرفه ای داروسازی

 

 

سوابق 

رئیس بخش مراقبتهای دارویی بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام آباد غرب.

مشاور ریاست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در امور دارویی.

عضو کمیته بهره وری و مدیریت سامانه های درمانی دانشگاه.