عبدی

نام و نام خانوادگی : دکتر امید عبدی

سمت : معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه


 

تخصص: .

پست الکترونیکی :

آدرس معاونت : سرخه لیزه: بلوار پرستار - روبروی دانشکده داروسازی - ساختمان معاونت غذا و دارو

شماره تلفن مستقیم معاونت :  34288542